آیا میان قطعنامه ضد ایرانی و جایگزینی نفت روسیه، رابطه معناداری برای ایران وجود دارد که بتواند به کمک آن از مهلکه بگریزد؟