به گزارش اکوایران، سه‌شنبه ۲۴ خرداد خبر آمد که برای نخستین بار، هفت پناهنده از جمله سه ایرانی، از بریتانیا به روآندا فرستاده می‌َشوند. اما قضیه از چه قرار است؟