سهم ثروتمندترین دهک ایرانی از مصرف معادل مصرف چند دهک از جامعه است؟ این سؤال را با گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده بررسی می‌کنیم و همچنین مرور می‌کنیم که ضریب جینی در روند چندساله اخیر چه تغییراتی کرده است.