رگباری که می گویند بارش های موسمی هند است و همه ساله در جنوب شرقی ایران تجربه می شود، این بار راه خود را به مناطق مرکزی کشور هم باز کرد و سیلابی به راه انداخت که تاکنون جان بیش از ۶۰ نفر را گرفته و ده ها پرسش از خود به جای گذاشته که مهم ترین آن این است آیا باز هم غافلگیر شدیم؟