پیکر او‌ امروز تشیع شد اما این همه چیزی نیست که درباره این مرد می‌دانیم.