زیرا در غیر این صورت ممکن بود که این بحران‌ها به داخل کشور ما نیز سرایت کند. 

سعدالله زارعی،‌ کارشناس مسائل خاورمیانه می‌گوید در صورت عدم حضور نیروهای ایرانی در سوریه ممکن بود شرایطی پیش بیاید که ما مجبور شویم در داخل با تروریسم بجنگیم.