زارعی معتقد است که مناسبات ایران با کشورهای محور مقاومت از جمله سوریه و عراق منافع اقتصادی و سیاسی زیادی برای کشور ما به همراه داشته است.

نسخه کامل مصاحبه را در این لینک مشاهده کنید.