در این قسمت از برنامه راهبرد، دکتر سیامک کریمی، استاد حقوق روابط بین الملل به بررسی این موضوع می پردازد که در توافقات و معاهده های دوجانبه یا چندجانبه از منظر حقوقی آیا امکان دادن تضمینی وجود دارد که آن توافق را به نوعی بیمه کند.