ایران سعی دارد تا با پیش برد مذاکرات بتواند نظر قطر را برای استفاده از ظرفیت های موجود در مناطق آزاد جلب کند و حداقل امتیاز را از همسایگی با قطر میزبان جام جهانی به دست آورد.

فرزاد پیلتن مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران توضیح می دهد.