وی معتقد است رعایت اصول تعارض منافع در حکمرانی شهری از دلایل پیدایش چنین مشکلاتی در شهر است.