حال باید دید نقش راه رستمی تا چه اندازه مانند گذشته سهامداران «فملی» را با این مجموعه همراه می کند.