وی ادامه داد: باید توازن مصرف را با صرفه جویی برقرار و گاز را برای صنایع تامین کرد. گاز بی رویه مصرف می شود در حالی که در تمام دنیا اولویت با صنعت است اما امروز به جای حمایت از تولید شاهد حمایت از مصرف هستیم.