این در حالی است که در ۵ سال گذشته رشد اقتصادی یا منفی بود یا کمی مثبت شد در این فضا به دنبال رشد اقتصادی ۸ درصدی سالانه هستیم ، درواقع برنامه هفتم توسعه از همان ابتدا با ابهامات جدی مواجه است.