زینلی می گوید: زمانی که در عرصه بین الملل با افراد مختلف مذاکره می کنیم و متوجه می شوند ایران فروشنده محصول است خیلی رغبتی به معامله ندارند که ناشی از مصوبات و بخشنامه هایی است که بر این موضوع اثر گذار است. حال یک فعال بخش تولید در شرایط تحریمی بازارسازی می کند و مشتری پیدا می کند اما به ناگاه عوارض صادراتی وضع می شود و بازار از بین می رود. متاسفانه چنین موضوعاتی صادرات را عقیم کرده است.