اما متاسفانه در سال گذشته کمتر از ۵ میلیون تن کالا از ایران ترانزیت شده است.

دلیل عدم استفاده از این ظرفیت آن هم در شرایطی که ارز آوری برای کشور ضروری است، چه خواهد بود؟