10 منطقه ای که کمترین و بیشترین رشد قیمت مسکن را در تهران داشتند

مناطق بیست، هجده ، دوازده، هفده و ده بیشترین رشد قیمت و مناطق یک، چهارده، دوازده، دو و شانزده کمترین رشد قیمت مسکن را در پایتخت داشتند. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد