با توجه به تصمیم فدرال رزرو مبنی بر کاهش سیاست‌های انبساطی، باید منتظر ماند و شاهد واکنش‌های بعدی بازار به این اقدامات بود.