خلج معتقد بود ایران در انزوا توانایی توسعه این حوزه را ندارد و در صورتی که دولت بعد به فکر ترمیم این ارتباطات نباشد نباید از این حوزه منتظر معجزه باشد.

خلج نیز مانند بسیاری دیگر از فعالان این حوزه به بحران منابع انسانی اشاره کرد و دلایل مهاجرت نیروهای متخصص از ایران را برشمرد.