بسیاری از هنرمندان و افراد عادی هم به تازگی یاد گرفته‌اند و سعی دارند هر چه به دستشان می‌رسد از این طریق بفروشند. ظاهرا تا زمانی که ما بازار را مهار نکنیم، این وضعیت ادامه خواهد داشت.