در همیشه تاریخ، نویسندگان یکی از نقش آفرینان دوران بوده اند. کسانی که با قلم خویش و با ظرافت و هنرمندی، اندیشه خود را بر ذهن و روح خواننده می نشاندند. علاوه بر نویسندگان، مترجمان قابل، اهل فضلی هستند، که واسطه انتقال یک اثر از سویی به سوی دیگرند.در این قسمت از برنامه یادبود از طراحان و مولفان یاد می کنیم.