موضوعی که سیاست گذار به وسیله آن به دنبال کاهش تقاضای سوداگرانه در بازار است. گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


خریداران خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار نقره داغ می شود