مخاطبان این لیست چهره های شاخصی در فضای مجازی ایران به شمار می روند.