شروطی که مسوولان برای واردات خودرو مطرح می کنند شروط سختی است؛ صحبت های رضا فاطمی امین، وزیر صمت را ببینید.