گتمیری در این جلسه توضیح میدهد که چطور در برخی کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا، حتی مهندسینی که در خیابان مشکل احرایی سازه را ببینند و گزارش نکنند، متخلف شناخته می شوند.