گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


پیش بینی گلدمن ساکس از قیمت نفت در صورت احیای برجام