بانک مرکزی سیاستی را از آذر ماه سال گذشته در پیش گرفته است بر مبنای این تئوری که علت رشد تورم رشد نقدینگی است و تصمیم گرفته است تا رشد نقدینگی را مهار کند.

تورم در بلند مدت عامل اصلی است که بر نرخ بهره اثر دارد، در کوتاه مدت تا زمانی که محدودیت رشد تسهیلات وجود دارد مهار کردن آن مشکل است. توکلی درباره کنترل نرخ بهره و تورم در برنامه چارسو توضیح می دهد.