به گزارش اکو ایران، نماد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده حداکثر به مدت 2 روز کاری متوقف می گردد. همچنین نمادهای کدما و شنفت نیز با توجه به اتمام مهلت 1 ماهه به علت عدم رعایت دستورالعمل‌های مصوب سازمان، تعلیق می شود. اما نماد فاذر و نماد شبهرن هم از تمدید فرصت 15 روز دیگر تا تاریخ 30 دی ماه 1401 جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار خبر دادند.

شرکت لیزینگ پارسیان نیز شش دانگ یک باب ملک با کاربری کل ملک صنعتی (مجموعه خدماتی, تجاری و اداری) واقع در بخش 10 تهران را از طریق مزایده به فروش می رساند.

شرکت  کارخانه های صنعتی آزمایش هم اعلام نمود عطف به اقدام بانک ملت جهت قیمت گذاری عرصه و اعیان کارخانه آزمایش مرودشت که به منظور مزایده این کارخانه صورت پذیرفته است ارزش ملک شامل عرصه و اعیان به انضمام دیوارگذاری و محوطه سازی 654 میلیارد تومان است.

اما شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران از تغییر گروه اطلاعیه قرارداد با صندوق بازار گردانی فیروزه پویا خبر داد.

در خصوص آگهی دعوت به مجامع نیز نمادهای ثنظام، ثاخت و کایزد سهامداران خود را به مجمع عمومی و فوق العاده دعوت کردند. اما نماد چکاوه آگهی دعوت به مجمع خود را لغو کرد.

نماد قیستو ونماد امین واریز سود سهامداران خود را از تاریخ 1 شهریور تا 20 شهریور 1402 اعلام کرده اند.

اما نماد شفارا اعلام کرد افزایش سرمایه 77 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد تائید حسابرس قرار گرفته است. همچنین نمادهای خاهن، بتراس و نمرینو از صدور مجوز افزایش سرمایه خود خبر دادند. نمادهای پارسان، قشهد و معیار نیز جدول زمانبندی پرداخت سود خود را در سامانه منتشر کردند.