او می افزاید: ما نیازمند سرمایه گذاری در حوزه نیروی انسانی، فناوری و تولید هستیم.

پدیدار معتقد است: یکی از عوامل آلودگی هوا مازوت است و اثر آن بر کل کشور حدود ۱۰ درصد باشد