چه اهداف اقتصادی پشت این حمایت ها وجود دارد و آیا این موضوع می تواند جلوی خروج سرمایه خارجی را بگیرد. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: