معاونتی که با تغییر عنوان، مسیر جدیدی را برای توسعه بخش معدن ایجاد کرده و تلاش می کند موانع موجود در این راه را از میان بردارد. 

سابقه بورسی مححتشمی پور نیز می تواند نوید بخش حل مسائل مربوط به قیمت گذاری باشد.

بهادر احرامیان در برنامه «بولتن» به این موضوع می پردازد.