برگزاری دو عملیات در یک هفته منجر به خالص بسطی در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی شده که در تاریخ بازار باز بی سابقه بوده است.

چهل و یکمین مرحله از برگزاری بازار باز توسط بانک مرکزی انجام شده و طی آن رکورد بسط پول در این بازار شکسته شده و پنج اتفاق مهم دیگر به ثبت رسید.

به طور کلی بانک مرکزی با جذب و بسط نقدینگی در بازار باز سعی در مدیریت حساب نقدینگی بانک ها دارد.