وزیر اقتصاد خبری که محسن رضایی اعلام کرده و گفته بود که از همین ماه یارانه های دوبرابری پرداخت خواهد شد تکذیب کرد.

به این ترتیب دوباره رئیس جمهور مجبور شد به میدان بیاید و تاکید کند که هماهنگ کننده اقتصادی در دولت محمد مخبر است و هر خبری باید از فیلتر او بگذرد.

 ضمن اینکه خبرها را هم سخنگوی اقتصادی دولت اعلام خواهد کرد یعنی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد.