آخرین تحولات جنگ اوکراین را در اکوایران بخوانید:
 


ضعف روسها و استفاده از سلاح لیزری/ زرادخانه موشکی مسکو رو به اتمام است