اما اکنون برخی بر این باورند که این رشد ادامه دار نخواهد بود. گزارش دارون عجم اوغلو اقتصاددان معروف ترک را در اکوایران بخوانید: