برنامه متراژ

خانه‌ های خالی پر می‌ شوند ؟

فرآیند کامل خوداظهاری مالکان و مستاجرها در سامانه ثبت اطلاعات ملکی، در این قسمت از برنامه متراژ شرح داده می شود.

فرید قدیری کارشناس برنامه همچنین به دو پرسش مالکان درباره مالیات بر خانه خالی و اینکه، کدام مالکان مشمول این مالیات می شوند و نرخ مالیات چقدر است، پاسخ می دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد