برنامه متراژ

نقطه شروع قیمت مسکن کجاست؟

کاهش جزیی قیمت مسکن باعث ورود برخی از متقاضیان به بازار مسکن شده است.

اما فضای جدید ایجاب می کند خریداران با دید کافی و‌ اطلاعات مستند نسبت به انجام معامله ملکی اقدام کنند. فرید قدیری، کارشناس برنامه «متراژ»  فرایند جستجوی موفق در بازار مسکن را تشریح میکند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد