برنامه متراژ

ماجرای غافلگیری سراسری اجاره نشین ها

اگر چه فصل بازار اجاره نشینی به سر رسیده ، اما خبرهایی از گوشه و کناربه گوش می رسد که گویا معادلات در این بازار تغییر کرده است. همزمان با افزایش قیمت مسکن در سال جاری ، بازار اجاره نیز روند متفاوتی را تجربه کرد. به طوریکه بسیاری از اجاره نشین ها مجبور به تمدید قراردادهای اجاره خود با مبالغی متفاوت شدند. کارشناس برنامه ، فرید قدیری ، اشاره می کند که بر اساس آمار رسمی مرکز آمار علاوه بر رشد اجاره نشینی ، شاهد کاهش شیب بهای اجاره مانند قیمت مسکن هستیم. ایشان اشاره می کند که نرخ اجاره بها در فصل تابستان نسبت به تابستان سال گذشته در کل کشور به صورت میانگین با افزایش 25% مواجه بوده است. همچنین نسبت افزایش نرخ مسکن با اجاره بها مورد ارزیابی قرار گرفته و علل آن مورد بررسی قرار می گیرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد