برنامه متراژ

واقعیت قیمت مسکن در ابتدای تابستان

قیمت مسکن در تهران طی ماه اول تابستان هم افزایش یافت هم کاهش! فرید قدیری در برنامه آکادمی مسکن، ماجرای رشد دو گانه قیمت مسکن در پایتخت طی تیرماه را توضیح می دهد. در برنامه متراژ نیز مستندات حباب مسکن تشریح شده است.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد