به گزارش اکوایران، در «متراژ» این هفته، ضمن بررسی وضعیت بازار مسکن در صورت پیروزی هر کدام از نامزدهای انتخاباتی، عملکرد سه ساله دولت سیزدهم در این حوزه به استناد داده‌های مرکز آمار ایران سنجش شد.

در بخش گزارش میدانی، سمت و سوی آینده بازار مسکن را از واسطه‌های ملکی جویا شدیم. 

در بخش شهری متراژ، کارنامه‌ای که علیرضا زاکانی شهردار تهران در مناظره‌های انتخاباتی از عملکرد خود در شهرداری ارائه داد، مورد پرسش از اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

نسخه کامل متراژ، امشب ساعت ۲۰ در اکوایران منتشر می‌شود.