سهم این ناوگان بحران زده از بودجه ۱۴۰۱ شهرداری چه میزان است و چقدر نسبت به اعتبارات پیش بینی شده در سال ۱۴۰۰ رشد داشته است.

بهروز شیخ‌رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم درخصوص فصل حمل و نقل در بودجه ۱۴۰۱ به اکوایران توضیح می‌دهد.