موضوعاتی هم که در خصوص طرح نهضت ملی دولت سیزدهم از سوی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم مطرح شده، به تعبیری در ظاهر «طرح مسکن مهر» را تداعی می‌کند.