به گزارش اکو ایران، روند قیمت مسکن در تهران مسیری صعودی داشته و به سطح متری 40 میلیون تومان نزدیک شد. مقایسه قیمت با ماه قبل و موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان می دهد تورم ماهانه این شاخص در خرداد 1401 برابر با 8.4 درصد و تورم نقطه ای (مقایسه با سال قبل) معادل با 32 درصد به ثبت رسید.

به عبارت دیگر در سومین ماه امسال یک جهش قیمت در بخش مسکن تهران به ثبت رسیده و روند نزولی آن که از آبان ماه سال گذشته آغاز شده بود را قطع کرده است.

این افزایش با توجه به همبستگی میان قیمت مسکن و اجاره در بخش اجاره نیز به چشم می خورد که آمارهای بانک مرکزی گویای آن است.

رکوردزنی تورم ماهانه اجاره در تهران و نقاط شهری

به طور کلی بانک مرکزی در کنار تغییرات قیمت مسکن تهران، رشد ماهانه و نقطه ای قیمت در نقاط شهری و به طورخاص تهران را نیز منتشر می کند.

براساس این آمارها، تورم ماهانه اجاره در تهران برابر با 2.7 درصد در خرداد 1401 به ثبت رسیده که بالاترین میزان این شاخص در بازه 4 ماهه بوده است.

این تورم برای نقاط شهری معادل با 3 درصد ثبت شده که مانند تهران از اسفند سال 1400 تا کنون بی سابقه بوده است. این بررسی در بعد سالانه نیز نشان از افزایش قیمت بالایی داشته است.

مسکن

خیز دوباره تورم نقطه ای اجاره در تهران و نقاط شهری

بنابر آمارهای بانک مرکزی تورم نقطه ای اجاره در نقاط شهری برابر با 51.2 درصد ثبت شده و از ماه قبل 1.2 واحد درصد بیشتر شد. این در حالی بود که این شاخص در نقاط شهری روندی نزولی را از آبان ماه سال گذشته آغاز کرده و پی در پی در حال کاهش بود.

در کنار مناطق شهری تورم نقطه ای اجاره درتهران نیز با 0.5 واحد درصد افزایش به 46.5 درصد رسیده که مانند بخش شهری دوباره خیز افزایشی برداشته است.

همسویی رشد قیمت اجاره در نقاط شهری و تهران در دو بعد ماهانه و نقطه ای نشان می دهد قیمت اجاره هم مانند قیمت مسکن روندی تصاعدی را ثبت کرده است.

برخی کارشناسان معتقدند افزایش قیمت مسکن همواره با یک فاصله در قیمت اجاره هویدا می شود. بر فرض صحت این گزاره می توان گفت روند صعودی قیمت اجاره در اثر رشد قیمت مسکن در ماه های قبل بوده و هنوز امکان افزایش بیشتری را در ماه های دیگر دارد.

مسکن