این پرسشی است که بعد از ایجاد قرارگاه مسکن شهرداری تهران چندباری از سوی کارشناسان پرسیده شد. پرسشی که پاسخ به آن را باید در مفاد قانون شهرداری‌ها جست‌وجو کرد. قانون شهرداری را مجاز به ورود به حوزه مسکن می‌داند؟

محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در یک نشست کارشناسی به این سوال پاسخ داده است.