بهروز گتمیری استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران ضمن اشاره به ضعفهای ارکان اصلی وزارت مسکن و شهرسازی قدیم، راه و شهرسازی فعلی و شهرداری، مشکل اصلی در اجرای ساختمانها را عدم نظارت پیوسته و نه مقطعی از طرف شهرداری می داند.