قیمت مسکن از سال ۹۷ با جهش مواجه شد. جهشی که اگر به همان سال برگردیم شاید باورکردنی نباشد که این نرخ‌ها فقط در طی چهار سال دستخوش تغییر شده.