به همین بهانه «متراژ» این هفته به بررسی وضعیت بازار مسکن در این مقطع حساس اختصاص دارد. در بخش نخست این برنامه،واکنش بازار مسکن در دوره های انتخابات بر اساس آمار بررسی شده و سپس نظر واسطه گران ملکی را در این مورد جویا شده ایم.

فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن به استودیوی اکو ایران آمده تا هم اثر انتخابات را تحلیل کند و هم چالش های بازار مسکن در دولت را تشریح کند.

در بخش پایانی برنامه، زیر و بم ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از سوی شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته است.