طبق این گزارش که روند صدور پروانه‌های ساختمانی از سال ۹۶ تا کنون به تفکیک مناطق شهری کشور را نشان می‌دهد، هر ساله درخواست برای صدور پروانه ساختمانی در «شهر تهران» روند کاهشی داشته است.

اما در این گزارش، میزان صدور پروانه ساختمانی در دو فصل بهار و تابستان ۱۴۰۰ هم اعلام شده است که در هر دو فصل شرایط نسبت به مدت مشابه سال گذشته متفاوت است.

دیدگاه سازندگان مسکن در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک در تابستانی که دولت سیزدهم سکان امور کشور را در دست گرفت چه تفاوتی با مدت مشابه سال قبل داشت؟