علیرضا ناصرپور، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یکی از سخنرانان این همایش به معرفی انواع صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه پرداخت.  به گفته ناصر پور راهبرد سازمان بورس تاکید بر سرمایه گذاری غیر مستقیم در صندوق های سرمایه گذاری است.

ناصرپور در سخنان خود چند صندوق جدید را نیز معرفی کرد که مهم ترین آن ها صندوق تضمین اصل سرمایه است. این صندوق در دو نوع ساختار معرفی شده که یک مدل تضمین اصل سرمایه توسط رکن ضامن و مدل دوم تضمین اصل سرمایه توسط دارندگان واحدهای ممتاز است.

معاون نظارت بر نهادهای سازمان بورس معتقد است که  عدم توسعه کافی صندوق های سهامی و کوتاه مدت بودن ماندگاری منابع در صندوق ها به ویژه صندوق های سهامی از مهم ترین چالش های پیش روی صندوق های سرمایه گذاری هستند.