دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد، در گزارشی به این سوال پاسخ داده است.