بازار پشت سد یک میلیون واحد!

بازار در حالی که در نیم ساعت ابتدایی در آستانه یک میلیون واحدی شدن قرار داشت، با شدت گرفتن فشار عرضه از سقف خود عقب نشینی کرد...

باید منتظر ماند و عکس العمل بازار را در ساعات و روزهای آینده دید...

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد